maart 22 - maart 23

72 items gevonden

maart 2018
25 maart 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (TC Echt)
30 maart
Goede Vrijdag
april 2018
02 april
2e Paasdag
02 april 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (Sittardse LTC)
02 april 10:00
Openingstoernooi
06 april 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
07 april 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
08 april 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
10 april 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
13 april 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
14 april 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
15 april 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
17 april 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
20 april 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
21 april 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
22 april 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
24 april 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
27 april
Koningsdag
mei 2018
05 mei 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
06 mei 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
08 mei 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
10 mei
Hemelvaart
10 mei 09:00
Inhaaldag voorjaarscompetitie
11 mei 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
12 mei 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
13 mei 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
15 mei 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
18 mei 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
21 mei
2e Pinksterdag
21 mei 09:00
Inhaaldag voorjaarscompetitie
22 mei 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
25 mei 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
26 mei 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
27 mei 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
29 mei 09:00
Dinsdag voorjaarscompetitie
juni 2018
01 juni 18:00
Vrijdagavond voorjaarscompetitie
02 juni 09:00
Zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
02 juni 17:00
Afsluiting voorjaarscompetitie
03 juni 09:00
Zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
05 juni 09:00
Inhaaldag dinsdag voorjaarscompetitie
08 juni 18:00
Inhaaldag vrijdagavond voorjaarscompetitie
09 juni 09:00
Inhaaldag zaterdag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
10 juni 09:00
Inhaaldag zondag voorjaarscompetitie (starttijd variabel)
10 juni 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (TC Keerweide)
10 juni 10:00
Koppeltoernooi
17 juni 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (L.T.C. Dousberg)
17 juni 10:00
Familietoernooi
22 juni 18:00
De 24 uur van Keerweide
24 juni 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (T.V. Klimmen)
26 juni 18:00
Invitatietoernooi
27 juni 18:00
Invitatietoernooi
28 juni 18:00
Invitatietoernooi
29 juni 18:00
Invitatietoernooi
30 juni 09:00
Invitatietoernooi
30 juni 17:00
Invitatietoernooi feestavond
juli 2018
01 juli 09:00
Invitatietoernooi
01 juli 09:00
KNLTB Tenniskids voorjaar World Tour 2018 (TPV De Dassenburcht)
06 juli 14:00
Jeugd Zomer Tennis Dagen
07 juli 09:00
Jeugd Zomer Tennis Dagen
08 juli 09:00
Jeugd Zomer Tennis Dagen
september 2018
14 september 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
21 september 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
28 september 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
29 september 19:00
Afsluitingstoernooi
oktober 2018
05 oktober 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
06 oktober 20:00
Vrijwilligers feestavond
12 oktober 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
19 oktober 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
26 oktober 18:00
Vrijdagavond najaarscompetitie
november 2018
02 november 18:00
Inhaaldag vrijdagavond najaarscompetitie
09 november 18:00
Inhaaldag vrijdagavond najaarscompetitie
16 november 18:00
Inhaaldag vrijdagavond najaarscompetitie